ประวัติสหกรณ์
Posted: admin Date: 2014-03-20 15:45:04
IP: 183.89.147.101
 

ประวัติและความเป็นมา

                                เมื่อปี พ.ศ. 2387  “ร้านสหกรณ์ผู้นำที่เที่ยงธรรมแห่งร็อชเดล”  ซึ่งตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์แห่งแรก ในประเทศอังกฤษ ด้วยหลักการ  7  ประการ  ดังต่อไปนี้

                                                หลักการที่ 1          การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

                                                หลักการที่ 2          การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

                                                หลักการที่ 3          การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

                                                หลักการที่ 4          การปกครองตนเอง และอิสรภาพ

                                                หลักการที่ 5          การให้การศึกษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ

                                                หลักการที่ 6          การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

                                                หลักการที่ 7          ความเอื้ออาทรต่อทุกคน

                                ภายใต้ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ว่า   การประหยัดและออมเป็นหนทางที่จะทำให้คนช่วยตนเองได้  และการช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลด้วยคำขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ว่า “แต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละคน      (Each  for  all  and all  for  each)  หมายความว่า    สมาชิกแต่ละคนประหยัดและออมทรัพย์ของตนไว้กับสหกรณ์และมีระเบียบวินัยในการจับจ่ายใช้สอย  สหกรณ์จะมีกองทุนรวมเพื่อให้บริการแก่สมาชิกได้ทุกคนที่ต้องการตามความจำเป็น

                         ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล      ด้วยความเข้าใจในระบบสหกรณ์      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  โดย  นายวิบูลย์   วงศ์สุฤทธิ์  ( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปในขณะนั้น ) ภายใต้การสนับสนุนของ นายแพทย์บรรยงค์  พันธุวสี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด  ขึ้นรวบรวมสมาชิกก่อตั้งเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2533  จำนวน  110  ท่าน  โดยมีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวน  16  ท่าน  สมควรจารึกไว้เพื่อเป็นเกียรติดังนี้

                                                1.  นายแพทย์บรรยงค์                          พันธุวสี

                                                2.  นายวิบูลย์                                       วงศ์สุฤทธิ์

                                                3.  นายเกรียงศักดิ์                                พัฒนมุข

                                                4.  นายแฉล้ม                                       ศรีสุก

                                                5.  นายอุทัย                                         หมั่นเทียนติพันธ์

                                                6.  นายวีระศักดิ์                                     วิริยาภรณ์ประภาส

                                                7.  นายกฤต                                          ภูมิพัฒน์

                                                8.  นายสมใจ                                         วิมลลักษณ์

                                                9.  นายวิเวก                                          ระยับแสงรุ้ง

                       10. นายวิเชียรชัย                                   พิบูลย์

                                                11. นางจรรยา                                        อ่อนศรี

                                                12. นายมโน                                          เพชรบูรณ์

                                                13. นายมั่น                                            ผุดผ่อง

                                                14. นายสุธน                                          พันธุเมฆ

                                                15. นายวิวัฒน์                                       สุริยกานต์

                                                16. นางฉวีวรรณ                                     อินทพาส

                                            เรียกชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด”  ใช้ที่ทำการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี          ถนนศรีอุทัย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  เป็นที่ทำการได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ  ไว้ดังนี้ คือ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง  โดยดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. ส่งเสริมการประหยัด  การออมทรัพย์  การรับฝากเงิน  การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก

3. การจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก

โดยมีนายแพทย์บรรยงค์     พันธุวสี                     เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง

นายแฉล้ม                              ศรีสุก                   เป็นรองประธานคนที่ 1

นายเกรียงศักดิ์                      พัฒนมุข                 เป็นรองประธานคนที่ 2

นางจรรยา                              อ่อนศรี                  เป็นเหรัญญิก

นายวิบูลย์                              วงศ์สุฤทธิ์              เป็นเลขานุการ

                                 ทั้งนี้ได้รับการแนะนำและการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และ กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจภายใต้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด”  มีที่ตั้งสำนักงานที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่  19  เมษายน  2533  เลขทะเบียนที่ อ.004833  จึงถือว่าวันที่  19  เมษายนของทุกปี  คือ  วันเกิดของสหกรณ์  คณะกรรมการชุดก่อตั้งดังกล่าวได้ดำเนินการร่างข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เช่น  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก  ระเบียบ (101)  ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติการรับ  สมาชิกและการขาดจากสมาชิก  ระเบียบ (201 )  ระเบียบว่าด้วยทุน  ระเบียบ (301) ระเบียบว่าด้วยหุ้น  ระเบียบ (302) ฯลฯ

                ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก  (ซึ่งตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511  ระบุไว้ว่าต้องให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียน )  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2533  เพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก  และรายงานกิจการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

                31 พฤษภาคม  2533  มีการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกเป็นครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุม  62  คน  ได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการของการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  และเมื่อสิ้นปีบัญชี 2533  มีข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

                                                        ข้อมูล                                        ปีก่อตั้ง 2533  ( 31 ธันวาคม  2533 )

                                                1. จำนวนสมาชิก                                                                492         ราย

                                                2. สมาชิกที่มีหนี้สินต่อสหกรณ์                                              65         ราย

                                                3. ทุนเรือนหุ้น                                                              899,160.00    บาท

                                                4. เงินทุนหมุนเวียน                                                    1,340,781.45    บาท

                                                5. รายได้ทั้งปี                                                                 49,170.42    บาท

                                                6. กำไรสุทธิ                                                                   39,996.45    บาท

                             มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงในกำหนดเป็นรูปสัญลักษณ์งูพันคบเพลิงส่วนวงนอกกำหนดเป็นรูปถุงเงิน             จำนวน  2 ถุง  ที่ตำแหน่ง  3  และ  9  นาฬิกา  ด้านบนเป็นข้อความสหกรณ์ออมทรัพย์  ส่วนด้านล่างเป็นข้อความสาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด  โดยมี        คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  1  จำนวน  20  ท่าน  ดังนี้

                                                      ชื่อ – สกุล                                                                     สังกัด                               ตำแหน่ง

                                1.  นายแพทย์บรรยงค์          พันธุวสี                                    สสจ.อุทัยธานี                        ประธานฯ

                                2.  นายแฉล้ม                        ศรีสุก                                     สสจ.อุทัยธานี                       รองประธานฯคนที่ 1

                                3.  นายเกรียงศักดิ์                 พัฒนมุข                                 สสจ.อุทัยธานี                       รองประธานฯคนที่ 2

                                4.  นางจรรยา                        อ่อนศรี                                   สสจ.อุทัยธานี                       เหรัญญิก

                                5.  นายวิบูลย์                         วงศ์สุฤทธิ์                              สสจ.อุทัยธานี                       เลขานุการ

                                6.  นายกฤต                           ภูมิพัฒน์                                 รพ.อุทัยธานี                         กรรมการ

                                7.  นายประทีป                      ฉวีจันทร์                                  สสอ.ห้วยคต                         กรรมการ

                                8.  นายแพทย์ปรารถนา       ประสงค์ดี                                    รพ.ทัพทัน                           กรรมการ

                                9.  นายพินัย                            โกษฎเพชร                            รพ.บ้านไร่                           กรรมการ

                               10. นายมโน                          เพชรบูรณ์                                สสจ.อุทัยธานี                      กรรมการ

                                11. นายมั่น                            ผุดผ่อง                                   สสอ.หนองขาหย่าง              กรรมการ

                                12. นายวิเชียรชัย                  พิบูลย์                                     สสอ.สว่างอารมณ์                 กรรมการ

                                13. นายวิวัฒน์                       สุริยกานต์                                สสจ.อุทัยธานี                      กรรมการ

                                14. นายวิเวก                          ระยับแสงรุ้ง                            สสอ.เมืองฯ                          กรรมการ

                                15. นายวีระ                           ภู่พัฒนกุล                               สสจ.อุทัยธานี                       กรรมการ

                                16. นายวีระศักดิ์                   วิริยาภรณ์ประภาส                      สสจ.อุทัยธานี                      กรรมการ

                                17. นายสมใจ                        วิมลลักษณ์                              สสอ.ทัพทัน                         กรรมการ

                                18. นายสิงห์ไชย                   โปรดสถาพร                             รพ.ลานสัก                           กรรมการ

                                19. นายสุธน                         พันธุเมฆ                                  สสจ.อุทัยธานี                       กรรมการ

                                20. นายอุทัย                          หมั่นเทียนติพันธ์                     สสจ.อุทัยธานี                       กรรมการ

               4  กันยายน  2538  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจากฉบับเดิมเป็นฉบับครบรอบ  100 ปี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนรอบปีทางบัญชีมาเป็นวันที่  31  ตุลาคมของทุกปี

                9  มกราคม  2540  เช่าสำนักงานสหกรณ์ชั่วคราวอยู่บ้านเลขที่  285/44  ถนนพิบูลย์อุทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

                23  มีนาคม  2540  ย้ายสำนักงานชั่วคราวมาอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  ถนนอุทัย -  หนองฉาง  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

                9  ตุลาคม  2541  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารสำนักงานใหม่  ซึ่งเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแท้จริง  เลขที่  358   หมู่ที่ 3  ตำบล น้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

                26  กุมภาพันธ์  2548  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค  ภาคเหนือ  ประจำปี  2548  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

                28  กรกฎาคม  2553  ได้รับประกาศนียบัตร จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์  ในเรื่องสหกรณ์มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ  2553