วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2014-03-03 11:23:06
IP: 127.0.0.1
 

 

                       วัตถุประสงค์

                              วัตถุประสงค์    สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ  ในข้อต่อไปนี้

                              (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง  และได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2)  ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(4)   จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

(5)   ให้กู้  ให้สินเชื่อ  ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

(6)   ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้    ตามระเบียบของสหกรณ์    ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(7)   จัดให้ได้มา   ซื้อ   ถือกรรมสิทธิ์   หรือทรัพย์สิทธิ์ครอบครอง   กู้   ยืม  เช่า  เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  จำนองหรือจำนำ  ขายหรือจำหน่าย  ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

(8)   ดำเนินการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการเคหะ

(9)   ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(10)  ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(11)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ   อันทำให้เกิดความสะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(12)  ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(13)  ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น

(14)  ฝากเงินในธนาคาร   หรือฝากเงินในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(15)   ฝากเงิน  หรือลงทุนอย่างอื่น  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(16)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(17)  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์    เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

(18)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารทางการเงิน

(19)  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารทางการเงิน

(20)  ร่วมมือกับทางราชการ    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์

(21)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(22)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

(23)   กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครองซื้อแลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน

(24) ดำเนินธุรกิจ  หรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์