หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป
Posted: admin Date: 2014-03-20 15:59:03
IP: 183.89.147.101
 

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้

.ศ.   2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ  79  (9)   และข้อ  100   (2)  และมติคณะกรรมการดำเนินการ      ชุดที่  27    
ครั้งที่  2 / 2559   วันที่   24   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  ได้กำหนดระเบียบ   ว่าด้วย   การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้    ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด   ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.  2559 ”

                                ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559   เป็นต้นไป

                                ข้อ 3   ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้    พ.ศ.  2558     ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการ    ชุดที่  26   ครั้งที่  3 / 2558   เมื่อวันที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศหรือมติคณะ กรรมการที่ขัดต่อระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

                                  ข้อ 4       ในระเบียบนี้  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ

(1)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(2)       เงินกู้สามัญ

(3)       เงินกู้พิเศษ

         ข้อ 5       สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์

         ข้อ 6       การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือเก็งกำไรไม่ได้

                                ข้อ 7       สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน  ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบที่กำหนดไว้

                                ข้อ 8       การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น   ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้  และสมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้

                                ข้อ 9       การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท    ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น     ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเงินเดือน หากมีเหตุที่ไม่สามารถส่งโดยวิธีที่กำหนดได้ ให้ผู้กู้ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

                               ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการมีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทตามความในวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย

                                การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ  80  ของรายได้ประจำของสมาชิกนั้น

                                ให้ถือว่า  เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน นั้น ๆ