การให้บริการของสหกรณ์
Posted: admin Date: 2014-03-20 16:04:39
IP: 183.89.147.101
 

การให้สมาชิกฝากเงินเพื่อเก็บออม

มีบริการหักเงินเดือนรายเดือนเพื่อฝากออมทรัพย์

มีการให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราว

มีการให้บริการกู้เงินประเภทต่างๆ