ข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน และที่ตั้งสาขา
Posted: admin Date: 2015-05-18 11:18:59
IP: 58.9.210.60
 

 

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

พ.ศ. 2555

------------------------------------------------

หมวด 1

ชื่อ  ประเภท  ที่ตั้งสำนักงาน  และที่ตั้งสาขา

 

ข้อ 1.  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

                ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด เรียกโดยย่อว่า สอ.สอน.  หรือ  Uthaithani Public Health Savings and Credit Cooperative Limited.  ชื่อย่อว่า  UPSC.Co.Ltd.

                ประเภท                               สหกรณ์ออมทรัพย์             

                ที่ตั้งสำนักงาน                     เลขที่ 358  หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

              รหัสไปรษณีย์  61000

                สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป

 

                ตราของสหกรณ์                  ตราหรือสัญลักษณ์ของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้

                                                               เป็นวงกลม  2  วง   ซ้อนกัน  มีรูปงูพันคบเพลิงอยู่ในวงกลมด้านใน 

                          วงกลมด้านนอกประกอบด้วย  ถุงเงินด้านซ้ายและขวา  ด้านบนเป็น

              ตัวอักษรคำว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า 

              สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด