หมวดที่ 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
Posted: admin Date: 2015-05-18 14:16:48
IP: 58.9.210.60
 

 หมวด 2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                                ข้อ 10     การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน       คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ  หรือ  รองประธานกรรมการ  หรือ  กรรมการดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้   และให้ผู้จัดการสรุปแถลงรายงานเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

                                ข้อ 11    เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท คือ

(1)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ

(2)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยมีจำนวนไม่เกิน  50,000  บาท

 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  ทั้งนี้  วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 ต้องไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น

                                ข้อ 12     หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ทั้งนี้  ให้ถือว่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่เป็นหลักประกัน และต้องชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นรายแรก

                                ข้อ 13    การส่งเงินงวดชำระหนี้    สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

(1)       ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติเต็มจำนวน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน  20 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน   โดยงวดแรกให้ส่งเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งในยี่สิบของจำนวนเงินกู้  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก     ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป    ทั้งนี้  โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่ประการใดอีก

(2)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย

ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก   หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 20 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ตามจำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ที่ได้รับอนุมัติพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปตามลำดับ  ทั้งนี้  ผู้กู้จะผ่อนชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ATM   ให้ลดน้อยลงเรื่อย ๆ และให้หมดสิ้นภายในไม่เกิน 20 งวดเดือน  แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรและโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ

                                อนึ่ง  แม้ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM หมดสิ้นภายในเวลาดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้กู้ยังคงเบิกเงินไปจากผู้ให้กู้ต่อไปอีก ดังนี้ ให้ถือว่าสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ดังกล่าวนี้ได้มีการต่อกันไปโดยไม่มีกำหนดเวลาและผู้กู้สัญญาว่าเงินอันผู้กู้ได้เบิกไปจากผู้ให้กู้ภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าว ย่อมเป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  นี้ทั้งสิ้น  ซึ่งผู้ให้กู้จะเรียกร้องให้ชำระเมื่อใดก็ได้  และในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้นั้น  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามคำเรียกร้องโดยพลัน

                                สำหรับผู้กู้ใช้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ไม่เต็มจำนวนที่ขออนุมัติไว้หรือเมื่อชำระงวดรายเดือนแล้ว  ผู้กู้สามารถขอกู้เพิ่มจากการทำรายการโอนจากตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  วันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ในวันนั้น  แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ที่ได้รับอนุมัติไว้