หมวดที่ 3 เงินกู้สามัญ
Posted: admin Date: 2015-05-18 14:21:28
IP: 58.9.210.60
 

หมวด 3

เงินกู้สามัญ

                                ข้อ 14     การให้เงินกู้สามัญ   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   ข้อ 79 (12)  และ ข้อ 83    และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้  โดยข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

                             ข้อ 15     คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น   ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้  ความเห็นดังต่อไปนี้  คือ  คำขอกู้ของสมาชิกผู้ซึ่งยื่นคำขอกู้เงินสามัญไว้  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติตามลำดับที่ก่อนหลังของเลขที่รับเอกสารคำขอกู้เงินสามัญ     ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เสนอ    โดยคำขอกู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในคราวหนึ่ง ๆ ให้มีอันตกไป หากมีความจำเป็นที่จะขอกู้อีก  ให้ยื่นคำขอกู้ได้ในคราว
ถัดไป

          สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ     จะต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ  นี้    ไม่น้อยกว่าร้อยละ    10  ของวงเงินที่ขอกู้

                        คณะกรรมการดำเนินการ  หากมีข้อมูลอันมีเหตุผลเพื่อความมั่นคง  และยึดประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพิจารณาไม่อนุมัติการกู้เงินสามัญรายใด   ๆ   ก็ได้    โดยมีการลงมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการที่มาประชุม  และสมควรบันทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

                              ข้อ 16     เงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ให้มีจำนวน  ดังนี้

          (1)  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  30  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

          (2)  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  40  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

          (3)  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน  3  ปี   ให้กู้ได้ไม่เกิน  50  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

          (4)  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  5 ปี   ให้กู้ได้ไม่เกิน  60  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

                                (5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

ทั้งนี้ ต้องอยู่ในจำกัดวงเงินไม่เกิน  2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

                                ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้น และ/หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลักประกัน    ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด และ/หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ที่เป็นหลักประกัน

                              ข้อ 17     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งเงินกู้สามัญครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได้     แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำนวนที่กล่าวในข้อ 16  สุดแต่กรณีไม่ได้

                              ข้อ 18     ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่า  สหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้  อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย  ให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้

          (1) เงินกู้ซึ่งถือมูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน   พึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

          (2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ   (1)   นั้น เงินกู้ที่มี

จำนวนน้อยกว่าพึงให้ก่อน   ก่อนเงินกู้ที่มีจำนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้       จำนวนเงินกู้ที่นำมาเทียบกันนั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย

                                ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

                              ข้อ 19  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ   ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี    หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของ
ผู้กู้ที่คงเหลืออยู่   (ถ้ามี)   ก็ดี     มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                                ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้   (ถ้ามี)    ก็ดี มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                       (1)   มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้     ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่าง
น้อยหนึ่งคน  ค้ำประกันอย่างไม่จำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น   แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ด้วย  ก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อ
หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งใหม่นั้นทั้งหมด

                                เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ    คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าหนึ่งคนได้ โดยให้มีผู้ค้ำประกัน  ดังนี้

วงเงินกู้สามัญ       วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท                                 ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  1  คน

วงเงินกู้สามัญ       วงเงินเกิน 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท    ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  2  คน

วงเงินกู้สามัญ       วงเงินเกิน 1,000,001.- บาท ถึง 1,500,000.-  บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  3  คน

และมีหลักประกันร่วมด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

วงเงินกู้สามัญ        วงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- บาท ถึง 2,500,000.- บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

และมีหลักประกันร่วมด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

โดยมีหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.  สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญในเดือน  มกราคม 2559  หลักปฏิบัติเหมือนเดิม วงเงินกู้ไม่เกิน  2,800,000.- บาท
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 250 งวด

2.  สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป   วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ  ดังนี้

     เดือน  กุมภาพันธ์  2559                       ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   250  งวด
     เดือน  มีนาคม - เมษายน 2559             ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   240  งวด
     เดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน  2559     ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   230  งวด
     เดือน  กรกฎาคม - สิงหาคม 2559        ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   220  งวด
     เดือน  กันยายน - ตุลาคม  2559           ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   210  งวด
     เดือน  พฤศจิกายน  2559  เป็นต้นไป   ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน   200  งวด

ยกเว้นสมาชิกที่กู้โดยใช้หุ้นค้ำประกันให้กู้ได้โดยไม่จำกัดวงเงินกู้   แต่ไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น และมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน  250  งวด

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่ง  จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันโดยจำนวนต้นเงินคงเหลือของทุกคนรวมกัน     ซึ่งได้ไปค้ำประกันไว้   ณ  วันที่พิจารณา 
จะมีจำนวนรวมเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 16 วรรคแรกไม่ได้

                                เมื่อผู้ค้ำประกันรายใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการ     หรือ    คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป    ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

                                การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด   ๆ      ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น    ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

                                อนึ่ง    ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกัน   ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันแทน                  ทั้งนี้ การเปลี่ยนผู้ค้ำประกันใหม่ทุกกรณี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันตามหนังสือสัญญาเดิมที่ยังคงภาระค้ำประกันอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นพยาน

                                      (2)   มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ   หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจำนำเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้อยู่ภายในร้อยละ 95 แห่งค่าของบัญชีเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                                ข้อ 20 การส่งเงินงวดสำหรับชำระหนี้เงินกู้สามัญ โดยคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา กำหนดให้ผู้ส่งเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 250 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยที่งวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ให้เป็นไปดังนี้

                                        (1)  ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการงวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน  75  ปี

                                        (2)  ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำที่รับบำนาญงวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน  75  ปี

     หมายเหตุ  (1)  และ  (2)  หลักการปฏิบัติหลังจากการประกาศใช้ระเบียบนี้ จะเริ่มจาก ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน  90  ปี  ก่อน

ในปีบัญชี  2559  ปีถัดไปเป็น  80  ปี  ในปีบัญชี  2560  และ  75  ปี  ในปีบัญชี  2561  เพื่อเป็นการให้สมาชิกปรับสภาพตัวเอง

ในการบังคับใช้ระเบียบนี้

    ทั้งนี้  (1) , (2)  ให้ยกเว้นเงินกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ  95  ของมูลค่าหุ้นและ / หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                              สำหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยขอรับบำเหน็จ ต้องมาทำสัญญากับสหกรณ์ภายใน
30 วันก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ทั้งหมด  ทั้งนี้ให้ยกเว้นเงินที่ขอกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                                สมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยขอรับบำเหน็จ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้ตามสิทธิข้อ 16 และให้มีระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 250 งวด ทั้งนี้ สมาชิกดังกล่าวจะต้องมี ทุนเรือนหุ้น และเงินบำเหน็จหรือสวัสดิการอื่นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้งวดสุดท้าย

                                ผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินกู้ให้อยู่ในวงเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ได้แก่ บำเหน็จตกทอด  การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด  รวมกับทุนเรือนหุ้น

                                ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรผ่อนผัน คณะกรรมการดำเนินการ
อาจพิจาณาผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ให้ได้เฉพาะต้นเงิน  สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรคก่อนนั้น  ให้แก่ผู้กู้ครั้งละไม่เกิน
สามงวด  แต่ต้องไม่เกินสามครั้งในหนึ่งปีบัญชีสหกรณ์       
ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น