หมวดที่ 1 สมาชิกถึงแก่กรรม
Posted: admin Date: 2015-05-18 15:19:18
IP: 58.9.210.60
 

หมวด 1

สมาชิกถึงแก่กรรม

 

                                ข้อ 6   สมาชิกถึงแก่กรรม  ตามข้อ 5 (1)  ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ

                                ข้อ 7  การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนด

                                ข้อ 8  การจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกถึงแก่กรรม  ต้องจ่ายให้แก่ผู้มีชื่อตามรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ กรณีไม่มีการระบุในใบผู้รับผลประโยชน์  ให้จ่ายให้กับทายาทตามข้อบังคับข้อ 38 วรรค 3

                                ข้อ 9  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์หรือตัวแทนดำเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินตามที่มติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม หรือวันที่สหกรณ์รับทราบการถึงแก่กรรม  ภายใน  7  วัน

                                ข้อ 10  สหกรณ์ย่อมทรงไว้สิทธิที่จะงดจ่าย  หรือลดจำนวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ตามมติที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดได้   หากปรากฏว่าสมาชิกที่ขอรับการสวัสดิการถึงแก่กรรม  เนื่องจากตนกระทำความผิดทางอาญา