หมวดที่ 6 สมาชิกสมทบ
Posted: admin Date: 2015-05-19 13:47:10
IP: 182.53.101.33
 

หมวด 6

สมาชิกสมทบ

            ข้อ 47.  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมัครสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

            ข้อ 48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(1)       เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2)       เป็นลูกจ้างชั่วคราว   หรือ   พนักงานราชการ      ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี  หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์นี้  ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างตามที่ระเบียบกำหนด หรือ

(3)       เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก

(4)       เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเลื่อมใสในสหกรณ์และมีสมาชิกตามข้อ 30 (2) รับรอง

(5)       เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(6)       เป็นผู้มีความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์

        ข้อ 49.  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครส่งสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา   ปรากฏว่า    ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
        ข้อ 50.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ    ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ    ให้กับสหกรณ์คนละห้าสิบบาท           โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้  ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้

        ข้อ 51.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว  จึงจะถือว่า ได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

                สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1)       การถือหุ้น

1.1      สมาชิกสมทบทุกคนต้องถือหุ้น โดยชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรก

ที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  โดยมีมูลค่าหุ้น ๆ ละสิบบาท  และต้องถือหุ้นเป็นรายเดือน อย่างน้อยเดือนละห้าสิบหุ้น  ยกเว้นสมาชิกสมทบ ตามข้อ 48 (4)  การถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

1.2      สมาชิกสมทบรายหนึ่ง ๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้

(2)       การฝากเงิน

สมาชิกสมทบ  สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้  ดังนี้

2.1        เงินฝากออมทรัพย์  สมาชิกสมทบอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์

ได้  โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด  ต้องไม่น้อยกว่า 100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และจะนำเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด และจำนวนเท่าใดก็ได้

2.2        เงินฝากประจำ  สมาชิกสมทบอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจำในสหกรณ์ได้  โดย

จำนวนเงินฝากในบัญชีรายหนึ่ง ๆ   ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน  6 เดือน  หรือ 12 เดือน

(3)       การกู้ยืมเงิน

สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ ได้ 2 ประเภท  คือ

3.1      การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกสมทบ  มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วนและมีความต้องการขอกู้เงิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

3.2      การกู้สามัญ ,  การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกสมทบ มีความประสงค์

ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ , เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกสมทบนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

(4)       การค้ำประกัน

สมาชิกสมทบ    สามารถใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือ บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ในการค้ำประกันการกู้เงิน  เท่านั้น

(5)       การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่

(6)       ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1)       ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ    ระเบียบ   มติ   และคำสั่งของสหกรณ์  ในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ

            ข้อ 52.  ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้

(1)       การนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

(2)       การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

(3)       การเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

ข้อ 53.  การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการ   หรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็น

สมควร  แต่ต้องไม่ขัดกับ ข้อ 52  ทั้งนี้  ประเภทบริการ  หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการให้บริการ และอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

              ข้อ 54.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ สัญชาติ และที่อยู่    สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ นามสกุล ยศ สัญชาติ และที่อยู่    ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

                ข้อ 55.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้  ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

                ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  ต้องทำเป็นหนังสือตามที่แจ้งในวรรคก่อน  มอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม

                เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย ตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ส่งคืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้า   มิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการ ว่า เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับกำหนดไว้ในข้อ 60 และข้อ 61

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

            ข้อ 56.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1)       ตาย

(2)       ลาออกจากสหกรณ์

(3)       เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

(4)       ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

(5)       กรณีถูกออกจากราชการ หรือถูกเลิกจ้างจากงานประจำโดยมีความผิด

(6)       เมื่อสมาชิก  ซึ่งเป็นบุตร  หรือคู่สมรส  หรือบิดา  หรือมารดา  ของสมาชิกสมทบตามข้อ 48 (3)  ได้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 39

(7)       ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(8)       ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

                ข้อ 57.  การลาออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน     อาจลาออกจากสหกรณ์ได้   โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา เห็นว่า  เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

                ข้อ 58.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ   ดังต่อไปนี้

(1)        ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ  หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก ตามข้อ 5

(2)        ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3)        นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4)        ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน   สำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5)        ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น   หรือ  ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(6)        ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์  ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7)        จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์  หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ   อันเป็นเหตุให้เห็นว่า ไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

                เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่า  สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ         ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

                สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยผ่านคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก  คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นอันสิ้นสุด

                ข้อ 59.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ        ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

                ข้อ 60.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะจ่ายเฉพาะค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  ยกเว้น กรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 56 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคมของปีสหกรณ์นั้น   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินปันผล      และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ภายหลังสิ้นปีบัญชี และที่ประชุมใหญ่ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว   ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 61.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวในข้อ 60 นั้น  สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงิน ซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ สหกรณ์ออกก่อน

                ข้อ 62.  ความรับผิดชอบของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบเพื่อหนี้สินของ สหกรณ์  จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนถือ