หมวดที่ 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
Posted: admin Date: 2015-05-19 14:01:54
IP: 182.53.101.33
 

หมวด 9

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

            ข้อ 91.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ    คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร

                ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่   ดังกำหนดไว้ในข้อ 92  เป็นลายลักษณ์อักษร

                ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้ง หรือการจ้างการดำรงตำแหน่ง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ และการให้พ้นตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์

                ให้นำความตามข้อบังคับข้อ 72 ( 1 ) และ 72 (3 )    มาบังคับใช้กับบุคคลที่จะเป็น หรือทำหน้าที่ผู้จัดการโดยอนุโลม

                ข้อ 92.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)             ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง      ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า    กับเงินค่าหุ้นตาม  ข้อบังคับของสหกรณ์

(2)             ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น     และส่งเสริมการถือหุ้นในสหกรณ์

(3)             รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์

(4)             เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้    จ่ายเงินกู้   จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  และดำเนินการอื่น เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้

(5)             จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้น  และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น

(6)             พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์    ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนเป็น  ผู้บังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบดูแลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดย     ถูกต้องเรียบร้อย

(7)             เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงินเรียกใบรับเงิน   หรือมีใบสำคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(8)             รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(9)             ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(10)      รับผิดชอบจัดทำงบทดลอง งบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(11)      เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม

(12)      ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์

(13)      รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย

(14)      เสนอรายงานกิจการประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(15)      เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ   และระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

(16)      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ    ของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

                ข้อ 93.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ    ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน

                ข้อ 94.  การเปลี่ยนผู้จัดการ       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์  ตลอดจนทำงบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

                ข้อ 95.  เจ้าหน้าที่อื่น    นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง        เจ้าหน้าที่อื่น  ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์  ทั้งนี้  ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ที่ปรึกษา

            ข้อ 96.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์       คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ  และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา  และหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้  เพื่อให้ความเห็น แนะนำ ในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

            ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ      ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์หนึ่งคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี

                จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็น       ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

                ข้อ 98.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสามปีทางบัญชีสหกรณ์   ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว     ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้

                ข้อ 99.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ   มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ

(1)        ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2)        ตรวจสอบหลักฐาน  และความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท ของสหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

(3)        ตรวจสอบการจัดจ้าง    และแต่งตั้งผู้จัดการ    เจ้าหน้าที่     และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน

(4)        ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์

(5)        ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับและระเบียบ  ตลอดจนมติต่าง ๆ  ของคณะกรรมการดำเนินการ

(6)        ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ สหกรณ์ด้วย