การให้บริการเงินกู้สามัญเดือนกุมภาพันธ์ 2559
Posted: admin Date: 2015-06-08 13:24:54
IP: 58.9.210.60
 

ดือนนี้มีวงเงินที่ให้บริการสมาชิกทั้งหมด สิบสีล้านบาท

ผู้มีสิทธิยื่นขอกู้ที่มีหนี้เก่าค้างชำระต้องผ่อนชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า สิบงวด

และต้องแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสินมาพร้อมกับคำขอกู้

สมาชิกที่ไม่สามารถทำสัญญาได้ทันในเดือนที่แล้วและรายที่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ต้องยื่นคำขอกู้เข้ามาใหม่พร้อม

สลิปเงินเดือนใหม่ด้วยนะคะ  ส่วนสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาแล้วต้องทำสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559

 ถ้าไม่ทันต้องยื่นคำขอกู้ใหม่นะคะ เดือนนี้วงเงินกู้ลดลงเหลือ 2,500,000 .-บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 250 งวด