ประกาศ รายละเอียดตามระเบียบเงินกู้ ในวงเงินกู้ 2,5000,000 บาท
Posted: admin Date: 2016-02-04 10:04:58
IP: 58.9.210.237
 

ประกาศ

สมาชิกท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และมีความประสงค์จะยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด  ก็ขอให้ท่านรีบยื่นคำขอกู้โดยเร็วเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559  จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ สหกรณ์ ฯ จะให้กู้ได้สูงสุด ในวงเงิน  2,500,000.- บาท   และมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน  250  งวด โดยมีรายละเอียด ระเบียบการกู้ดังกล่าวต่อไปนี้

เดือน กุมภาพันธ์  2559                   วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.- บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน   250  งวด
เดือน มีนาคม - เมษายน  2559        วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.- บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน   240  งวด
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559   วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.- บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน   230  งวด
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  2559    วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.- บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน   220  งวด
เดือน กันยายน - ตุลาคม  2559         วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน   210  งวด
เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป   วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท    ผ่อนชำระไม่เกิน   200  งวด

            แต่ทั้งนี้สมาชิกต้องผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย จำนวน  10  งวด  จึงจะสามารถยื่นคำขอกู้ใหม่ได้
          ยกเว้นสมาชิกที่กู้โดยใช้หุ้นค้ำประกันให้กู้ได้โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ แต่ไม่เกินร้อยละ  95 ของทุนเรือนหุ้น และมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน  250  งวด