ระเบียบ การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
Posted: admin Date: 2017-03-27 15:35:52
IP: 58.9.44.32
 

                                                                                                   ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

ว่าด้วย    การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้

.ศ.   2559

-----------------------------------

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ  79  (9)   และข้อ  100   (2)  และมติคณะกรรมการดำเนินการ      ชุดที่    27    ครั้งที่ 2 / 2559  วันที่  24    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  ได้กำหนดระเบียบฯ   ว่าด้วย      การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้    ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด   ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2559 ”

                                ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2559   เป็นต้นไป

                                ข้อ 3   ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้     พ.ศ.  2558        ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการ    ชุดที่ 26 ครั้งที่  3 / 2558   เมื่อวันที่  26    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  และบรรดามติคณะกรรมการที่ขัดต่อระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด 1

     ข้อกำหนดทั่วไป

                                       ข้อ 4       ในระเบียบนี้  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ

(1)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(2)       เงินกู้สามัญ

(3)       เงินกู้พิเศษ

ข้อ 5       สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์

ข้อ 6       การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือเก็งกำไรไม่ได้

                                ข้อ 7       สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน  ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบที่กำหนดไว้

                                ข้อ 8       การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น   ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้  และสมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้

                                ข้อ 9       การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท    ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น     ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเงินเดือน หากมีเหตุสมควรอย่างยิ่งที่ไม่สามารถส่งโดยวิธีที่กำหนดได้  ให้ผู้กู้ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

                                ทั้งนี้     เมื่อคณะกรรมการดำเนินการมีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทตามความในวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย

การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกรวมกัน

จะต้องไม่เกินร้อยละ  80  ของรายได้ประจำของสมาชิกนั้น

                                ให้ถือว่า  เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน นั้น ๆ

                                                  หมวด 2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                                ข้อ 10     การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน       คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ  หรือ  รองประธานกรรมการ  หรือ  กรรมการดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้   และให้ผู้จัดการสรุปแถลงรายงานเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

                                ข้อ 11    เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท คือ

(1)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ

(2)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมี

จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

 6  เดือน  ทั้งนี้  วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น

                                ข้อ 12     หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ทั้งนี้  ให้ถือว่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่เป็นหลักประกัน และต้องชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นรายแรก

                                ข้อ 13    การส่งเงินงวดชำระหนี้    สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

(1)       ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติเต็มจำนวน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือน

ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก   หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน  20 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน   โดยงวดแรกให้ส่งเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งในยี่สิบของจำนวนเงินกู้  พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก     ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป    ทั้งนี้  โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่ประการใดอีก

(2)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เต็มจำนวนพร้อม

ด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก   หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 20 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ตามจำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ที่ได้รับอนุมัติพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปตามลำดับ  ทั้งนี้  ผู้กู้จะผ่อนชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ATM   ให้ลดน้อยลงเรื่อย ๆ และให้หมดสิ้นภายในไม่เกิน 20 งวดเดือน  แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรและโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ

                                อนึ่ง  แม้ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM หมดสิ้นภายในเวลาดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้กู้ยังคงเบิกเงินไปจากผู้ให้กู้ต่อไปอีก ดังนี้ ให้ถือว่าสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ดังกล่าวนี้ได้มีการต่อกันไปโดยไม่มีกำหนดเวลาและผู้กู้สัญญาว่าเงินอันผู้กู้ได้เบิกไปจากผู้ให้กู้ภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าว ย่อมเป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  นี้ทั้งสิ้น  ซึ่งผู้ให้กู้จะเรียกร้องให้ชำระเมื่อใดก็ได้  และในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้นั้น  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามคำเรียกร้องโดยพลัน

                                สำหรับผู้กู้ใช้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ไม่เต็มจำนวนที่ขออนุมัติไว้หรือเมื่อชำระงวดรายเดือนแล้ว  ผู้กู้สามารถขอกู้เพิ่มจากการทำรายการโอนจากตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  วันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ในวันนั้น  แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ที่ได้รับอนุมัติไว้

หมวด 3

     เงินกู้สามัญ

                                ข้อ 14     การให้เงินกู้สามัญ   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   ข้อ 79 (12)  และ ข้อ 83    และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้  โดยข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

                                ข้อ 15     คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น   ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้  ความเห็นดังต่อไปนี้  คือ  คำขอกู้ของสมาชิกผู้ซึ่งยื่นคำขอกู้เงินสามัญไว้  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติตามลำดับที่ก่อนหลังของเลขที่รับเอกสารคำขอกู้เงินสามัญ     ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เสนอ       โดยคำขอกู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในคราวหนึ่ง ๆ ให้มีอันตกไป หากมีความจำเป็นที่จะขอกู้อีก  ให้ยื่นคำขอกู้ได้ในคราวถัดไป

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ       จะต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ   นี้    ไม่น้อยกว่าร้อยละ     10 

ของวงเงินที่ขอกู้

                        คณะกรรมการดำเนินการ  หากมีข้อมูลอันมีเหตุผลเพื่อความมั่นคง  และยึดประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพิจารณาไม่อนุมัติการกู้เงินสามัญรายใด   ๆ   ก็ได้        โดยมีการลงมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการที่มาประชุม  และสมควรบันทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

                                ข้อ 16.  เงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ให้มีจำนวน  ดังนี้

(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  30  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

(2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  40  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

(3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน  3  ปี   ให้กู้ได้ไม่เกิน  50  เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

(4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี   ให้กู้ได้ไม่เกิน  60 เท่า

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

(5)       มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้

รายเดือนของสมาชิกนั้น

ทั้งนี้ ต้องอยู่ในจำกัดวงเงินไม่เกิน  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                                ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้น และ/หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลักประกัน    ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด และ/หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ที่เป็นหลักประกัน

                                ข้อ 17     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งเงินกู้สามัญครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได้     แต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำนวนที่กล่าวในข้อ 16  สุดแต่กรณีไม่ได้

                                ข้อ 18     ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่า  สหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้  อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย  ให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้

(1) เงินกู้ซึ่งถือมูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน   พึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ   (1)   นั้น เงินกู้ที่มี

จำนวนน้อยกว่าพึงให้ก่อน   ก่อนเงินกู้ที่มีจำนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้       จำนวนเงินกู้ที่นำมาเทียบกันนั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย

                                ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

                                ข้อ 19  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ   ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี    หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่   (ถ้ามี)   ก็ดี     มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                                ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้   (ถ้ามี)    ก็ดี มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ95 ของมูลค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                                (1)   มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้     ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน      ค้ำประกันอย่างไม่จำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น   แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ด้วย  ก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งใหม่นั้นทั้งหมด

                                เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ    คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าหนึ่งคนได้ 

โดยให้มีผู้ค้ำประกัน  ดังนี้

วงเงินกู้สามัญ  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  1  คน

วงเงินกู้สามัญ วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  2  คน

วงเงินกู้สามัญ วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3  คน

                                และมีหลักประกันร่วมด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ( สสธท. )

วงเงินกู้สามัญ วงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- บาท  ถึง 2,500,000.- บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3  คน

                                และมีหลักประกันร่วมด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย      ( สสธท. )   และ     สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

                                โดยมีหลักปฏิบัติ  ดังนี้

                                1. สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญในเดือน  มกราคม  2559  หลักปฏิบัติเหมือนเดิม  วงเงินกู้ไม่เกิน  2,800,000.-  บาท ( สองล้านแปดแสนบาทถ้วน )  ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน  250  งวด

                                2. สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  2559  เป็นต้นไป  วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.-  บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )  โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ  ดังนี้

                                                เดือน  กุมภาพันธ์  2559                                   ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              250  งวด

                                                เดือน  มีนาคม     – เมษายน  2559                 ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              240  งวด

                                                เดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  2559              ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              230  งวด

                                                เดือน  กรกฎาคม –  สิงหาคม  2559             ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              220  งวด

                                                เดือน  กันยายน – ตุลาคม   2559                    ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              210  งวด

                                                เดือน  พฤศจิกายน  2559  เป็นต้นไป            ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน              200  งวด

                                                ยกเว้นสมาชิกที่กู้โดยใช้หุ้นค้ำประกันให้กู้ได้โดยไม่จำกัดวงเงินกู้  แต่ไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น  และมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน  250  งวด

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่ง

จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันโดยจำนวนต้นเงินคงเหลือของทุกคนรวมกัน  ซึ่งได้ไปค้ำประกันไว้      ณ  วันที่พิจารณา  จะมีจำนวนรวมเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 16 วรรคแรกไม่ได้

                                เมื่อผู้ค้ำประกันรายใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการ     หรือ    คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป    ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

                                การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด   ๆ      ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น    ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

                                อนึ่ง    ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกัน   ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้  เงินกู้ในส่วนที่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

                                ทั้งนี้ การเปลี่ยนผู้ค้ำประกันใหม่ทุกกรณี  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันที่เหลืออยู่

                                                (2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากจำนองรายอื่น  จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น    โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ  หรือ คณะกรรมการเงินกู้ ว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นของผู้กู้  ต้องอยู่ภายในร้อยละ 85 แห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น

                                                (3)   มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ   หรือ คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจำนำเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้อยู่ภายในร้อยละ 95 แห่งค่าของบัญชีเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                                ข้อ 20 การส่งเงินงวดสำหรับชำระหนี้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 200 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยที่งวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ให้เป็นไปดังนี้

(1) ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการงวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี

(2) ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำที่รับบำนาญงวดสุดท้ายที่ต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้จะต้องมีอายุ

ไม่เกิน  75 ปี 

                                                ยกเว้นสมาชิกที่ยื่นกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันไม่เกิน  95%  ไม่จำกัดอายุและไม่ต้องทำฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

                                หมายเหตุ  (1) และ (2)  หลักการปฏิบัติหลังจากการประกาศใช้ระเบียบนี้  จะเริ่มจาก  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน  90  ปี  ก่อนในปีบัญชี  2559   ปีถัดไปเป็น  80 ปีในปีบัญชี  2560  และ  75 ปีในปีบัญชี  2561    เพื่อเป็นการให้สมาชิกปรับสภาพตัวเองในการบังคับใช้ระเบียบนี้

                                ทั้ง (1) , (2)  ให้ยกเว้นเงินกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ  95  ของมูลค่าหุ้นและ / หรือ เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                                สำหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยขอรับบำเหน็จ ต้องมาทำสัญญากับสหกรณ์ภายใน 30 วันก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ทั้งหมด  ทั้งนี้ให้ยกเว้นเงินที่ขอกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์

                                สมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยขอรับบำเหน็จ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้ตามสิทธิข้อ 16 และให้มีระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 200 งวด ทั้งนี้ สมาชิกดังกล่าวจะต้องมี ทุนเรือนหุ้น และเงินบำเหน็จหรือสวัสดิการอื่นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้งวดสุดท้าย

                                ผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินกู้ให้อยู่ในวงเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ได้แก่ บำเหน็จตกทอด  การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด  รวมกับทุนเรือนหุ้น

                                ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรผ่อนผัน   คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ให้ได้เฉพาะต้นเงิน สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้ครั้งละไม่เกินสามงวด  แต่ต้องไม่เกินสามครั้งในหนึ่งปีบัญชีสหกรณ์  ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น

หมวด 4

เงินกู้พิเศษ

                                ข้อ 21     การให้เงินกู้พิเศษ  ได้แก่  การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1)              เพื่อซื้ออาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือที่ดินเพื่อจะใช้ก่อสร้างอาคารใน

ระยะเวลาอันสมควร สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

(2)              เพื่อปลูกสร้างอาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของตนเอง  คู่สมรส  หรือบิดา

มารดา หรือ พี่น้อง

(3)              ธเพื่อขยาย  ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือ ซ่อมแซมอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของ

ตนเอง  คู่สมรส  หรือ  บิดามารดา  หรือพี่น้อง

(4)              เพื่อไถ่ถอนจากจำนองหรือขายฝากที่ดิน และหรืออาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดิน

ของตนเอง  คู่สมรส  หรือ  บิดา  มารดา  หรือ  พี่น้อง

(5)              กรณีอื่น ๆ เพื่อที่อยู่อาศัย

ข้อ  22   สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า  12  เดือน  หรือมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของเงินที่ขอกู้

                                ข้อ 23     สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษ  ต้องเสนอคำขอกู้ส่งคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่กำหนด   สำหรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการขอกู้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

                                ข้อ  24   จำนวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  โดยคำนึงถึงลักษณะที่อยู่อาศัย  ความจำเป็นและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกินวงเงิน  2,500,000 บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )

                                ข้อ  25   เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้พิเศษ  ให้สมาชิกผู้กู้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนงวดละเท่า ๆ กัน  เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย  เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  โดยไม่มีการผ่อนผัน

Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม