ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2552
Posted: admin Date: 2017-07-25 14:23:52
IP: 110.169.195.54
 

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกสมทบ

.ศ. 2552

--------------------------------

 

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (9) และ ข้อ 100 (7)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    ชุดที่ 20 ครั้งที่ 2 / 2552  เมื่อวันที่  28  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2552      ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสมทบ  ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1.  ระเบียบนี้    เรียกว่า      “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด  ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2552”

                                   ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสมทบ 

พ.ศ.  2549  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่ 17    ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549  และบรรดามติคณะกรรมการที่ขัดต่อระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

             ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

                                สหกรณ์                หมายถึง                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

                                คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                                                                                              สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                สมาชิกสมทบ      หมายถึง                               

(1)       ลูกจ้างชั่วคราว    หรือพนักงานราชการ      ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน

ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี   หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ สหกรณ์นี้     ที่มีคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน      และมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง   ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี             หรือ

(2)  บิดา   หรือมารดา   หรือคู่สมรส   หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

( บุตรที่บรรลุนิติภาวะ   หมายถึง   บุตรของสมาชิกที่มีอายุ  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือ โดยการสมรส )

                                ข้อ 5.  ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้

(1)       สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

(2)       ประสบสาธารณภัย

(3)       การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสมทบ

(4)       การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ

(5)       ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ

การใช้จ่ายตามระเบียบนี้      ให้ใช้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกินกว่าเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวที่สหกรณ์มีอยู่

                                                                                                        หมวด 1

          สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

 

                                ข้อ 6.  สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ตามข้อ 5 (1) ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดศพ

                ข้อ 7. การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                ข้อ 8.  การจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม  ต้องอาศัยให้แก่ผู้มีชื่อตามรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน์  กรณีไม่มีการระบุในใบผู้รับผลประโยชน์  ให้ให้จ่ายให้กับทายาทตามข้อบังคับ ข้อ 55 วรรค 3

ข้อ 9.  สมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรมซึ่งเป็นคู่สมรสของสมาชิก จะได้รับเงินสวัสดิการตาม

ระเบียบนี้ หรือตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2552  (หมวด 2 บุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม)      หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่ง สุดแต่ระเบียบฉบับใดจะให้ได้รับเงินสวัสดิการมากกว่า  

ข้อ 10.  เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม      ให้สหกรณ์หรือตัวแทนดำเนินการตรวจสอบและ

จ่ายเงินตามที่มติคณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมหรือวันที่สหกรณ์รับทราบการถึงแก่กรรมภายใน 7 วัน

                                ข้อ 11.  สหกรณ์ย่อมทรงไว้สิทธิที่จะงดจ่าย หรือลดจำนวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมติคณะกรรมการดำเนินการกำหนดได้ หากปรากฏว่า สมาชิกสมทบที่ขอรับเงินสวัสดิการถึงแก่กรรมเนื่องจากตนกระทำความผิดทางอาญา

                                                                                                         หมวด 2

           ประสบสาธารณภัย

                ข้อ 12. “สาธารณภัย” หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  แผ่นดินไหว  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อาศัยอยู่จริง หรืออันตรายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของสมาชิก

                ข้อ 13. การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบที่ประสบสาธารณภัย ตามข้อ 5 (2) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนด

     หมวด 3

การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสมทบ

                                ข้อ 14. การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสมทบ ต้องเป็นการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ครั้งแรก  สำหรับการอุปสมบทต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

                ข้อ 15.  การจัดสวัสดิการสำหรับการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสมทบ ตามข้อ  5 (3) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนด

                                                                                                      หมวด 4

การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ

                                ข้อ 16. การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ต้องเป็นการมงคลสมรสครั้งแรก

                ข้อ 17. การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ    ในกรณีที่สองฝ่ายต่างเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ  ให้ได้รับสวัสดิการ 1 คน

ข้อ 18. การจัดสวัสดิการสำหรับการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 5 (4) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนด

                                                                                                     หมวด 5

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ

                                ข้อ 19. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ  ตามข้อ 5 (5)  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการที่กำหนด

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552

 

                            (ลงชื่อ)         นิพนธ์    โตวิวัฒน์

                                        (นายแพทย์นิพนธ์    โตวิวัฒน์)

                   ประธานกรรมการ

                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม