ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2557
Posted: admin Date: 2017-07-25 14:49:21
IP: 110.169.195.54
 

                                                                                                  ระเบียบ

                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

                                                                                      ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.  2557

                                                                                          -------------------------

                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  79 ( 9 )  และข้อ 100 ( 7 )  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่     25    ครั้งที่  10 / 2557   วันที่   24   กันยายน   พ.ศ.  2557  ได้กำหนดระเบียบฯ  ว่าด้วย  หุ้น  ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด  ว่าด้วย  หุ้น พ.ศ.  2557”

                ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2557  เป็นต้นไป

                ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด  ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.  2552  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  20  ครั้งที่  12 / 2552  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  และบรรดามติคณะกรรมการที่ขัดต่อระเบียบนี้  โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทนนไป

                                                                                              หมวด  1

                                                                                             การถือหุ้น

                ข้อ 4  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้น และชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก  โดยมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

                ข้อ 5 ให้สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์  ดังนี้

(1)             เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยหกสิบหุ้น และต้องมีหุ้นเป็นรายเดือนอย่างน้อยหกสิบหุ้น

ทุกเดือน  

(2)            การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนที่เพิ่มขึ้น  หรือลดลงก็ดี ให้สมาชิกแสดงความจำนงเป็น

หนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

(3)            คณะกรรมการดำเนินการอาจกำหนดเพดานขั้นสูงของจำนวนการส่งค่าหุ้นรายเดือนของ

สมาชิกได้  เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์  ทั้งนี้  ให้มีคะแนนเสียง มากกว่า  2  ใน  3   ของการประชุมที่ครบองค์ประชุมครั้งนั้น และจัดทำประกาศให้สมาชิกได้ทราบ

                ข้อ 6  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์  เกินกว่า 1 ใน 5  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้

                ข้อ 7 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง  ห้ามมิให้เจ้าหนี้รายอื่นของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น

                                                                                             หมวด 2

                                                                                      การชำระค่าหุ้น

                ข้อ 8 การชำระค่าหุ้น  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ณ  ที่จ่าย  ในวันจ่ายเงินประจำเดือนนั้น ๆ

                ข้อ 9  หากสมาชิกมีเหตุอันทำให้ไม่สามารถชำระหุ้นรายเดือน  ตามข้อ 8  ได้  โดยประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นด้วยวิธีอื่น เช่น  นำเงินสดมาชำระ  ณ  ที่ทำการสหกรณ์  เป็นต้น  ให้สมาชิกแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาต     และคณะกรรมการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น  ส่งชำระด้วยวิธีอื่นเป็นครั้งคราว หรืออาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได้

                ข้อ 10 ในการชำระค่าหุ้น        สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้     และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

                ข้อ 11  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบ  โดยให้สมาชิกนำสมุดประจำตัวสมาชิกมาปรับยอดจำนวนค่าหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ภายหลังสิ้นปีทางบัญชี

                                                                                                   หมวด 3

                                                                การโอนหุ้น  การถอนหุ้น  และการจ่ายคืนค่าหุ้น

                ข้อ 12  สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้  เว้นแต่เกิดจากการตั้งผู้รับโอนประโยชน์  กรณีสมาชิกเสียชีวิต  ซึ่งกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับของสหกรณ์

                ข้อ 13  สมาชิกสามารถโอนหุ้นและอื่น ๆ ไปยังสหกรณ์อื่นได้  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

                ข้อ 14  สมาชิกจะถอนคืนหุ้นแม้เพียงส่วนหนึ่ง  หรือทั้งหมด  ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

                ข้อ 15  หุ้นที่สมาชิกใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งของตนเอง  หรือผู้อื่นก็ดี  จะถอนคืนไม่ได้  จนกว่าหนี้ที่ค้ำประกันจะได้ชำระหมดสิ้นแล้ว

                ข้อ 16  การจ่ายคืนค่าหุ้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  โดยให้นำความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อที่  44  มาใช้ในการดำเนินการ

                ข้อ 17  ในการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก  ตามข้อ 16  นั้น  สหกรณ์มีอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  45  โดยให้หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

                ข้อ 18  ในการจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินอื่น ๆ ของสมาชิกที่ตาย  หรือหายสาบสูญตามคำสั่งศาลให้สหกรณ์จ่ายเงินคืนค่าหุ้นและอื่น ๆ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้   หากมิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ  ต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามข้อ  16 และ ข้อ 17  แห่งระเบียบนี้

                                                                                                      หมวด 4

                                                                                  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน

                ข้อ 19  สมาชิกสามารถงดชำระส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้

(1)              เมื่อสมาชิกนั้นมีมูลค่าหุ้นทุกประเภทในสหกรณ์เกินกว่า  1  ใน  5  ของจำนวนมูลค่าหุ้น

ทั้งหมดของสหกรณ์  ให้สมาชิกนั้นงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนทันที

(2)              เมื่อสมาชิกที่มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เกินกว่า  500,000  บาท  สมาชิกสามารถแจ้งเป็นหนังสือขอ

งดการส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการได้  โดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยมีมติ  มากกว่า  2  ใน   3  ของคณะกรรมการที่ครบองค์ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

(3)              จำนวนมูลค่าหุ้นของสมาชิกตามข้อ  19 (2)  คณะกรรมการดำเนินการสามารถกำหนด

ขึ้นใหม่ได้ให้มีความเหมาะสมกับภาวะทางการเงินของสหกรณ์ได้  โดยจะต้องมีมติมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ  ที่ครบองค์ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

                ข้อ 20  สมาชิกที่โอน  หรือ  ย้าย  หรือ  ออกจากราชการ  หรืองานประจำ  โดยไม่มีความผิด  สามารถงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  ตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  43

                ข้อ 21  เมื่อสมาชิกมีคำของดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นหนังสือ  ให้คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  หากเป็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น  มิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรได้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  3  เดือนติดต่อกัน

                ทั้งนี้  ในการงดชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง  สหกรณ์จะไม่นับอายุการเป็นสมาชิกให้กับสมาชิกรายนั้น  หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

                                                                                             หมวด 5

                                                                                 การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น

                ข้อ 22  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  ต่อเมื่อมีกำไรสุทธิประจำปี  และเท่ากับอัตราปันผลตามที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีกำหนดไว้

                ข้อ 23  การคิดเงินปันผลตามหุ้น  ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลา ของการถือหุ้นตามจำนวนเดือนเต็ม  นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

                ข้อ 24  เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่  7  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สำหรับเดือนนั้น  ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันที่ 7  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

            ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  1   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2557  เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน  กันยายน    พ.ศ.  2557

 

 

( นายแพทย์โชคราชัน    ชัยฤกษ์สุขสันต์ )

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม