ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2548
Posted: admin Date: 2017-07-25 14:51:42
IP: 110.169.195.54
 

                                                                                                     ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

.ศ.2548

-------------------------------------------

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด  ข้อ 79 (9) และข้อ   100 (2) มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 11/2548 กำหนดระเบียบ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1 ระเบียบนี้  เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด  ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2548 ”

                                ข้อ 2  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  เป็นต้นไป

                                ข้อ 3  ในระเบียบนี้

                                                สหกรณ์                                     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                คณะกรรมการดำเนินการ     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

       สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                สมาชิก                                     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข                                                                                                                          อุทัยธานี จำกัด

                                                กองทุน                                       หมายถึง  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

สมาชิกกองทุน                         หมายถึง  สมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

ปีบัญชี                                        หมายถึง  ปีบัญชีสหกรณ์  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  ของปี

      ปัจจุบัน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของปีถัดไป

หมวด 1

การจัดตั้งกองทุน

                                ข้อ 4  ให้สหกรณ์จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ      ในกรณีที่ผู้กู้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์      ซึ่งผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้สามัญได้ครบถ้วน        และผู้ค้ำประกันต้องรับภาระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้               โดยสหกรณ์จะนำรายได้ของกองทุนมาช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน              ให้ชื่อว่า “กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ”

                                ข้อ 5  สมาชิกกองทุน  ได้แก่  สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ  โดยสมาชิกด้วยกันค้ำประกัน  ซึ่งสมาชิกจะเป็นสมาชิกของกองทุนโดยสมบูรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้หักเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว

                                                                                     หมวด 2

การจ่ายเงินเข้ากองทุน

                                ข้อ 6   ให้สหกรณ์หักเงินจากสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ  โดยหักจากจำนวนของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากสหกรณ์  ดังนี้

1.             สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ  โดยใช้บุคคลค้ำประกัน  ให้สหกรณ์หักเงินในอัตราร้อยละ  0.25 ของจำนวนวงเงินกู้สามัญ

2.             สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ   โดยใช้สมาชิกและหุ้นค้ำประกัน  ให้สหกรณ์หักเงินในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนวงเงินที่บุคคลค้ำประกันต้องรับผิดชอบในวงเงินกู้สามัญ

3.             สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ  โดยใช้หุ้นค้ำประกัน  สหกรณ์จะไม่หักเงินเข้ากองทุน

                                ข้อ 7   สมาชิกกองทุน    ซึ่งได้ชำระหนี้เงินกู้สามัญไประยะหนึ่งแล้ว    และมีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้สามัญใหม่  ให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้

1.             การกู้เงินกู้สามัญใหม่  ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินกู้สามัญตามสัญญาเดิม สหกรณ์จะหักเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.25  ของยอดต่างในวงเงินกู้สัญญาฉบับใหม่  กับวงเงินกู้ในสัญญาฉบับเดิม

2.             การกู้เงินกู้สามัญใหม่  ในจำนวนเงินที่เท่ากับจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม  สหกรณ์จะไม่หักเงินเข้ากองทุน

3.             การกู้เงินสามัญใหม่ ในจำนวนเงินที่น้อยกว่าเงินกู้ตามสัญญาฉบับเดิม สหกรณ์จะคืนเงินกองทุนให้ ในส่วนที่จะต้องจ่ายคืน ร้อยละ 0.25  ของยอดต่างในวงเงินกู้ตามสัญญาฉบับใหม่ กับ วงเงินกู้ในสัญญาฉบับเดิม

                ข้อ 8  ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมเงินที่หักจากสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ ในการนำเงินเข้ากองทุน

ข้อ 9  เงินที่สหกรณ์หักจากสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ   ให้เปิดบัญชี     โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุน

ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ”

ข้อ 10  ให้สหกรณ์จัดสรรเงินสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  ในจำนวนเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  รวมกับจำนวนกองทุนที่มีอยู่ในขณะนั้น  เงินสมทบอุดหนุนกองทุนให้เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ”

ข้อ 11  ให้สหกรณ์จัดสรรเงินจากผลกำไรสุทธิประจำปี  ปีละ  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

เข้ากองทุน  ซึ่งยอดเงินรวมที่จัดสรรให้กองทุน  รวมแล้วต้องไม่เกิน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

                                                                                            หมวด 3

                                                                       การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

                                ข้อ    12      สมาชิกกองทุนที่มีหนี้ผูกพันกับสหกรณ์       ต่อมาได้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์       ให้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้น     เงินฝาก       เงินได้อื่นใด     อันสมาชิกกองทุนพึงได้จากสหกรณ์  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์     หรือเงินได้อื่น    ๆ    หักกลบลบหนี้     หากยังมีหนี้เงินกู้เหลืออยู่  ให้สหกรณ์ติดตามหนี้สินคงเหลือโดยถึงที่สุดก่อน      หลังจากนั้น           คงเหลือหนี้สินที่ยังคงค้างชำระอยู่เป็นจำนวนเงินเท่าไร ให้สหกรณ์โอนเงินสมทบอุดหนุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ      เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในอัตราร้อยละ     25 ของหนี้เงินกู้สามัญที่คงเหลือ     แต่ไม่เกินวงเงิน     50,000.-    บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)     ทั้งนี้     หากยังคงมีภาระหนี้ที่ผูกพันคงเหลือ  ให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้รับภาระในการชำระหนี้แทน

                                ข้อ 13  ในกรณีที่เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการจ่าย  ตามข้อ 12 สหกรณ์จะเฉลี่ยจำนวนเงิน  ให้ตามเงินสมทบอุดหนุนที่มีอยู่

                                ข้อ 14  เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกกองทุน     ให้โอนเข้าบัญชีเงินสมทบอุดหนุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

                                ข้อ 15  การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  ให้จ่ายจากรายได้ของกองทุน  ตามข้อ  10  ข้อ  11  และข้อ  14

                                ข้อ 16   การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  ให้จ่ายปีละครั้ง  เมื่อสิ้นปีบัญชีของปีนั้น ๆ สหกรณ์จะนำหนี้ค้างชำระ    ตามข้อ    12     ทั้งหมดในรอบปีบัญชีมารวมกัน    แล้วนำเงินรายได้ของกองทุนที่มีอยู่มาเฉลี่ยให้ตามสัดส่วน

                                ข้อ 17  ให้สหกรณ์ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ให้ถึงที่สุดเมื่อชำระหนี้แทนเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

หมวด 4

การจ่ายเงินกองทุนคืนสมาชิก

                                ข้อ 18  สมาชิกกองทุนที่ได้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญครบถ้วนแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินที่หักเข้ากองทุน  ภายใน 7 วันทำการ  นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้สามัญ

หมวด 5

เบ็ดเตล็ด

                                ข้อ 19  การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  และเงินสมทบอุดหนุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ      ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ     ด้วยมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่ประชุมในขณะนั้น

                                ข้อ 20  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ       ถ้าประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน      ให้แสดงความจำนงต่อสหกรณ์             และชำระเงินเข้ากองทุนตามจำนวนเงินกู้สามัญที่มีหนี้คงค้างอยู่กับ  สหกรณ์   ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 6

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548

 

                                     ลงชื่อ         โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์

                                        (นายแพทย์โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์)          

                                                          ประธานกรรมการ

                                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัดŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม