ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2548
Posted: admin Date: 2017-07-25 15:02:35
IP: 110.169.195.54
 

                                                                                                    ระเบียบ

                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

ว่าด้วย  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
.ศ. 2548

-------------------------------------------

 

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี        จำกัด  ข้อ  79 (9)  และข้อ 100 (7)   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  16  ครั้งที่  9   / 2548  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2548  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

 

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

 

                                ข้อ 1.  ระเบียบนี้    เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี   จำกัด  ว่าด้วย  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  พ.ศ. 2548”

                                ข้อ 2.  ระเบียบนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2548  เป็นต้นไป

                                ข้อ 3.  ในระเบียบนี้

                                                สหกรณ์     หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

                                                คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

                                                กรรมการ   หมายถึง   กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

 

หมวด 2

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

 

                                ข้อ 4.  คณะกรรมการดำเนินการ    อาจตั้งกรรมการดำเนินการ  จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน

                                ข้อ 5.  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ             ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการนั้น

                                ข้อ 6.  ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   และให้ประธานอนุกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

                                ข้อ 7.  ในการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  จึงจะเป็นองค์ประชุม

                                ข้อ 8.  ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการ           รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

                                ข้อ 9.  ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการมีอำนาจและหน้าที่       ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ  ประกาศและคำสั่งของสหกรณ์ และดำเนินการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(1)         จัดหาสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตามสมควร

(2)         ส่งเสริม  สนับสนุน  การให้การศึกษา ฝึกอบรม แก่สมาชิก

(3)         ประชาสัมพันธ์กิจการ ผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ ของสหกรณ์

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548

                       ลงชื่อ         โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์

                         (นายแพทย์โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์)

          ประธานกรรมการ

                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม