เอกสารประกอบการยื่นกู้
Posted: admin Date: 2017-08-09 14:13:46
IP: 58.9.210.92
 

    เอกสารประกอบการยื่นกู้

1. สลิปเงินเดือน  เดือนปัจจุบัน ของผู้กู้

2. หนังสือมอบอำนาจ รับรองหนี้สิน ธนาคารออมสิน

3. สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้    2   ชุด

4. สำเนาทะเบีบนบ้าน   ผู้กู้     1   ชุด

5. สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณบัตร คู่สมรส (ถ้ามี)   ผู้กู้   1   ชุด

6.  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  ผู้กู้     1   ชุด

7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส     ผู้กู้     1   ชุด

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   (ถ้ามี)   ผู้กู้     1   ชุด

9. สำเนาบัตรประชาชน  ผู้ค้ำ    1   ชุด

10. สำเนาทะเบีบนบ้าน  ผู้ค้ำ    1   ชุด

11. สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณบัตร คู่สมรส (ถ้ามี)   ผู้ค้ำ   1   ชุด

12.  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  ผู้ค้ำ    1   ชุด

13. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส     ผู้ค้ำ    1   ชุด

14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   (ถ้ามี)   ผู้ค้ำ     1   ชุด

15. สำเนาบัตร สสธท. , สส.ชสอ. , กสธท. หรือใบเสร็จ อย่างละ  1  ชุด  (ถ้ามี)

16. กรณีสมาชิกอายุ  50  ปี  ให้ขอใบรับรองวันที่เข้ารับราชการด้วย

17. กรณีสมาชิกอายุ  58  ปี ให้ขอใบรับรองเงินเดือนเมื่อรับบำเหน็จ/บำนาญตอนเกษีญณอายุด้วย