การเลือกตั้งกรรมการกลางและผู้ตรวจสอบกิจการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
Posted: admin Date: 2017-11-02 15:17:51
IP: 118.174.169.19
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์

จัดการเลือกตั้งกรรมการกลาง และ ผู้ตรวจสอบกิจการ    เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.30 น.

ผู้สมัครกรรมการกลาง    ดังนี้

เบอร์  1  นายวิวัฒน์   สุริยกานต์            เบอร์   2   นางวารุณี   ทอดสนิท

                  

 

ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้

เบอร์  1  นายรักชาติ  จันทร์ศรี                      เบอร์  2   นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า