ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2549
Posted: admin Date: 2017-07-25 14:38:15
IP: 110.169.195.54
 

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

ว่าด้วย  การรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

.ศ. 2549

--------------------------------

 

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (9) และ ข้อ 100 (7)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 17 ครั้งที่ 2 / 2549  เมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2549        ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549  ดังต่อไปนี้

 

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

 

                                ข้อ 1.  ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด  ว่าด้วย การรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549”

                                ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป

                                ข้อ 3.  ให้ยกเลิก

                                                ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด      ว่าด้วย              การรักษาสมาชิกภาพ  ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2548    ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่ 25   กุมภาพันธ์   2548  ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16  ครั้งที่  3 / 2548

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์                 หมายถึง                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด
สมาชิกสมทบ      หมายถึง                               

(1)       ลูกจ้างชั่วคราว    หรือพนักงานราชการ      ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่

ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี   หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ สหกรณ์นี้     ที่มีคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน      และมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง   ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือ

(2)  บิดา   หรือมารดา   หรือคู่สมรส   หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

( บุตรที่บรรลุนิติภาวะ   หมายถึง   บุตรของสมาชิกที่มีอายุ  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือ โดยการสมรส )

 

หมวด 2

การรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

                                ข้อ 5.  สมาชิกสมทบ  ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 48 (2)    หากคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างสิ้นสุดลง       เว้นแต่หน่วยงานที่จ้างได้มีคำสั่งจ้าง    หรือสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานปีต่อไปอีกหนึ่งปี  ให้สมาชิกสมทบกรอกแบบยื่นต่อสหกรณ์  เพื่อรักษาสมาชิกภาพของตน

                                กรณีสมาชิกสมทบได้รับการบรรจุเป็นเข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ        สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี  หรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้  ให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิกสมทบได้

 

หมวด 3

การเปลี่ยนสถานภาพของสมาชิกสมทบ

 

                                ข้อ 6.  สมาชิกสมทบ  ที่ได้รับการบรรจุเป็น ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งทำงานในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้    ให้ถือว่า    สมาชิกสมทบผู้นั้น  ได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นสมาชิกสามัญ   นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับทราบข้อมูล   และให้รายงานการเปลี่ยนสถานภาพของสมาชิกสมทบ  ให้คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทราบด้วย

                                ข้อ 7.  สมาชิกสมทบ  ที่ได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกสมทบ  ต่อเนื่องกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกเข้าด้วยกัน    

                                ข้อ 8.  ให้สหกรณ์ลบชื่อสมาชิกสมทบที่ได้เปลี่ยนสถานภาพให้เป็นสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ         และให้จัดทำประวัติของสมาชิกดังกล่าว  ในทะเบียนของสมาชิกแทน  สำหรับสิทธิต่าง ๆ  ในฐานะสมาชิก  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2549

ลงชื่อ         โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์

        (นายแพทย์โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์)

          ประธานกรรมการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัด

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม