ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2555
Posted: admin Date: 2017-07-25 15:49:09
IP: 110.169.195.54
 

                                                                                                  ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

ว่าด้วย  การรับฝากเงิน

.ศ. 2555

--------------------------------------------

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 79 (2)  (9) และ ข้อ 100 (1)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่   23   ครั้งที่   8 / 2555  เมื่อวันที่ 27 เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2555  ได้กำหนดระเบียบฯ  ว่าด้วย   การรับฝากเงิน  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้

 

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

 

                                ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด  ว่าด้วย การรับฝากเงิน   พ.ศ. 2555”

                                ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในท้ายระเบียบนี้

                                ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี     จำกัด   

3.1 ระเบียบ ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ. 2553   ซึ่งกำหนด

ไว้เมื่อวันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2553  ของคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  21  ครั้งที่ 10 / 2553 

3.2 ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.  2546  ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่   26 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ของคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 14 ครั้งที่ 12 / 2546 

                                                3.3 ระเบียบ  ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ  พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่  29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2550  ของคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  18  ครั้งที่ 7 / 2550

และบรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้  ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                                ข้อ 4. ในระเบียบนี้

                                                สหกรณ์                                 หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                คณะกรรมการดำเนินการ    หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ  ของ

                                                                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                ประธานกรรมการ                หมายถึง                 ประธานกรรมการดำเนินการ  ของ

                                                                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                รองประธานกรรมการ         หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการ  ของ

                                                                                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                เหรัญญิก                                หมายถึง เหรัญญิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

                                                                                                                อุทัยธานี จำกัด

                                                ผู้จัดการ                                 หมายถึง ผู้จัดการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

                                                                                                                อุทัยธานี จำกัด

                                                รองผู้จัดการ                          หมายถึง รองผู้จัดการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์

                                                                                                                สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                                ผู้ฝาก                                      หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

                                                                                                                อุทัยธานี จำกัด

                                                ผู้เกษียณอายุราชการ            หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

                                                                                                                อุทัยธานี  จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หรือ สมาชิกที่                                                                                                     ลาออกจากราชการ เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปหรือ รับ                                                                                                                                                                                              ราชการมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

หมวด 2

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

 

ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 5 ประเภท  คือ

(1)         เงินฝากออมทรัพย์

(2)         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

(3)         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ

(4)         เงินฝากประจำ

(5)         เงินฝากประจำพิเศษ

                                ข้อ 6. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ    5.  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์     ณ  สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

                                ในกรณีที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกสำนักงานของสหกรณ์      ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ  พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย

                                ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก          ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน  ตลอดจนให้คำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์

                                การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้           จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

                                ลายมือชื่อทุกกรณี     เกี่ยวกับเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับการใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

                                ข้อ 8. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้

(1)          เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดย

จำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องไม่น้อยกว่า   100  บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจำนวนเท่าใดก็ได้  ในกรณีที่สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบ ATM  ของธนาคารกรุงไทย  จำกัด ( มหาชน )  ผู้ฝากจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์เพื่อขอใช้บริการ  ทั้งนี้  ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ใช้กับบัตร  ATM  ของ  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด ( มหาชน )  และผู้ฝากต้องถือปฏิบัติตามที่สหกรณ์ได้จัดทำข้อตกลงไว้กับธนาคารกรุงไทย  จำกัด  ( มหาชน )

(2)          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  โดยจำนวนเงินฝากครั้งแรกในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท

(3)          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ  โดยจำนวนเงินฝากครั้งแรกในบัญชี

ต้องไม่น้อยกว่า  10,000  บาท

(4)          เงินฝากประจำรายหนึ่ง ๆ     ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท    และระยะเวลาฝาก ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน  6  เดือน  หรือ  12  เดือน

                                                (5) เงินฝากประจำพิเศษ  การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า  1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน  25,000  บาท  โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน  เดือนละเท่า ๆ กัน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24  เดือน  และรวมจำนวนเงินฝากทั้งหมดแล้ว  ต้องไม่เกิน  600,000  บาท  จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก   และเงินโบนัสที่จะได้รับ  ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

                                ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้น    ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตนที่จะมีขึ้นทุกราย

                                การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ่งประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก    หรือผู้จัดการ   หรือ รองผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญการลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

                                สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้         นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้

                                ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

                                ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี   หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี     สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท

                                ข้อ 10.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง      ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์     ณ  สำนักงานสหกรณ์     ทั้งนี้  ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

                                เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก     และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

                                ข้อ 11.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

                                ข้อ 12. การส่งเงินฝากประจำพิเศษเข้าบัญชี  ต้องฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน  และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่กำหนด  หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้  ให้ผู้ฝากปฏิบัติตามข้อ 10. หรือเลือกให้หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากเปิดไว้กับสหกรณ์  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำพิเศษโดยอัตโนมัติ

หมวด 3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย

                ข้อ 13. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี  โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

                                คณะกรรมการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความหมาะสม

                                ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ    และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 16  ของทุกเดือน  และให้ผู้ฝากนำสมุดคู่ฝากไปขอปรับรายการเงินฝากได้ที่สำนักงานสหกรณ์

                                สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ ที่จำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000  บาท  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

                                ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้ ดังนี้

1.              เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก 

2.              ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวัน  

ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม แต่ต่อมาภายหลัง  ผู้ฝากได้ถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด  สหกรณ์ฯ  จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภท  3  เดือน  ตามจำนวนเดือนเต็ม

                                3. ถ้าผู้ฝากได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับสหกรณ์เป็นครั้งแรก  และได้ถอนเงินฝากประจำก่อนครบระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์ฯ  จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

                                ดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ  สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้  ดังนี้

                                1. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและเพิ่มโบนัสอีกเป็นจำนวนร้อยละของดอกเบี้ยที่ได้รับ  โดยสหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยและโบนัสไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากเปิดไว้กับสหกรณ์

                                2. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ย

                                3. เงินฝากที่ฝากตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป  หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์

                                4. เมื่อครบกำหนดเงินฝาก  สหกรณ์จะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน  หรือ  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับสหกรณ์

 

หมวด 4

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี

                                ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ ในการถอนเงินฝาก      ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์  ต้องมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น  พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                                ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน  ก็ต้องทำใบถอนเงินฝาก  และต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ในใบถอนเงินฝากนั้นด้วย  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้ว  มอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์     ณ        สำนักงานสหกรณ์  ในการนี้ สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้

                                เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้    และลงรายการเงินที่ถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

                                อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก   ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย

                                ข้อ 15.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น  จะถอนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้ ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น  ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 13.

                                การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ     ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนได้เมื่อทวงถาม    โดยทำใบถอนเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า    1  ครั้ง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่  2  และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ถอน

                                ข้อ 16. ในกรณีที่สหกรณ์ให้บริการถอนเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )  ผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนเงินผ่านระบบATM  จะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์เพื่อขอใช้บริการ  ทั้งนี้  ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ใช้กับบัตร ATM  ของธนาคารกรุงไทย  จำกัด  ( มหาชน ) และผู้ฝากต้องถือปฏิบัติตามที่สหกรณ์ได้จัดทำข้อตกลงไว้กับธนาคารกรุงไทย  จำกัด ( มหาชน )

                                ข้อ 17. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า  “เพื่อปิดบัญชี”

                                ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรม  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น 

                                ในกรณีเงินฝากประจำพิเศษที่ผู้ฝากถึงแก่กรรม  ในระหว่างไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

                                ข้อ 19. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้  สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

                                ข้อ 20. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ   17.   และ ข้อ 18. สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 13.    ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน   เว้นแต่ การปิดบัญชีเงินฝาก ในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 19.      สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน     และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด

                                เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น

 

ประกาศ   ณ    วันที่     1     เดือน    สิงหาคม      พ.ศ. 2555

 

                ลงชื่อ              นิพนธ์   โตวิวัฒน์

(นายแพทย์นิพนธ์  โตวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จำกัดŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม